Златен Лав за најдобра употреба на амбиентлни медиуми. “Check them” („Провери ги“), кампања против рак на тестиси, НВО Veritas Spiriti