Како брендовите можат да најдат смислена улога во светот превртен наопаку.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Како улогата на брендовите ќе се промени во светот после Кoвид 19? Ние веруваме дека нашите потрошувачи во блиска иднина ќе ја превртат наопаку Масловата хиерархија на потреби и ќе се фокусираат само на она најосновнито: храна, семејство, сигурност и безбедност. Успехот им е загарантиран на оние брендови кои ќе одговорат на оваа промена во фокусот и ја пронајдат својата значајна улога во изменетиот живот на луѓето.